กิจกรรมคณะ ปี 2554

– MOU ระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร กับ สถานศึกษาอาชีวศึกษา วันที่ 26 ธันวาคม 2554
– ร่วมทำความดี ถวายพ่อหลวง วันที่ 10 ธันวาคม 2554
– คณบดีคณะครุศาสตร์ฯร่วมเป็นวิทยากรในงานอบรม “สมรรถนะวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุน” วันที่ 22 ธันวาคม 2554
– งานถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 1 ธันวาคม 2554
– โครงการปั้นสารจุลินทรีย์ (EM Ball) วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2554
– ปฐมนิเทศ อีเทค วันที่ 12 พฤศจิกายน 2554
– วันรพีพัฒน์ วันที่ 21 ตุลาคม 2554
– usa วันที่ 23 ตุลาคม 2554
– โครงการระบบสมรรถนะเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุุคคล วันที่ 30 กรกฎาคม 2554
– ประเมินคุณภาพการศึกษา อีเทค วันที่ 27 มีนาคม 2554
– ปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2553 วันที่ 25 มีนาคม 2554
– mou คุรุสภา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554