กิจกรรมคณะ ปี 2557

– นายกสมาคมคนรักษ์พุทธศาสน์มอบประเช้าอวยพรปีใหม่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557
– คณบดีเยี่ยมนักศึกษามทร.ธัญบุรีที่ประสบอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประชุมคณะ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557
– สอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาต่อ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 20 และวันที่ 22 ธันวาคม 2557
– งานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2557
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดงาน “คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเทเวศร์ 66 ปี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
– โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดสัมมนา”การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์รายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา” เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557
– คณบดีรับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ YCM เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬา”พระนครเกมส์” ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557
– มัชฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557
– งานเกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมงานเกษียณอายุราชการ มทร.พระนคร ประจำปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557
– พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557
– โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สังคมอาเซียนด้านภาษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2557
– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ E-Learning ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2557
– โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านระบบด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557
– ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2557
– คณบดีร่วมแสดงความยินดีกับรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557
– ผู้บริหารมทร.พระนครร่วมรับฟังประชุมสรุปโครงการ Intensive English Language เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันรพี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555
– โครงการ ฝึกอบรมการใช้ PLC สำหรับงานอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 31 กค.- 1 สค.2557
– โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมความเป็นไทย วันที่ 20 กรกฎาคม 2557
– คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเข้าเยี่ยมชมคณะ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
– โครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 24- 25 กรกฎาคม พ.ศ.2557
– โครงการฝึกอบรมการสอนระบบไฮดรอลิกส์และระบบนิวแมติกส์ประยุกต์ ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม พ.ศ.2557
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2557
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557
– วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเทเวศร์ ครบรอบ 66 ปี ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
– โครงการบูรณาการด้านทักษะคอมพิวเตอร์ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2557
– โครงการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 5–6 มิถุนายน 2557
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมการสัมมนา แนวทางการปฏิรูปการพัฒนาจริยธรรมเยาวชนไทย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2557
– โครงการสร้างเสริมสมรรถนะที่พึงประสงค์เพื่อเข้าสู่โลกอาชีพ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557
– โครงการบริการทางวิชาการการสร้างสื่อการสอนด้วโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2557
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557
– โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2556 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ในโครงการ “พบมิตรเพื่อนร่วมงาน” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมงานเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 10 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557
– โครงการพัฒนาการบริหารความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2557
– โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2557
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมงานสงกรานต์สำราญ สืบสานประเพณีไทย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557
– โครงการ “สัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 8” เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานชุดครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอุตสาหการ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-4 เมษายน พ.ศ. 2557
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้รับเกียรติให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557
– โครงการปลูกป่าชายเลน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2557
– โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2556 เมื่อวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557
– งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557
– โครงการสร้างมาตรฐานกระบวนการเพื่อการคัดเลือกนักศึกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
– โครงการวิถีถิ่น วิถีไทย ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2557
– โครงการปัจฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
– งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
– อธิการบดีตรวจเยี่ยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมกิจกรรมเดินการกุศล มทร.พระนคร ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
– โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2557
– งานกีฬาสัมพันธ์บุคลากร “9หรรษา กีฬาสามัคคี” เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2557
– วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๙ ปีและร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าดีเด่น เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2557
– การแข่งขันโครงการสัปดาห์วิชาการ “RMUT Teaching Academy 2014” ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2557
– นักศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรมค่ายสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2557
– ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

– ผลการตรวจรับคะแนน การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2557
– ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557
– ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลพระนคร ปี 2556