กิจกรรมคณะปี2556

– นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงานประกวด Storyboard เชิดชูบุคคลตัวอย่างแห่งการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการครองตน เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2556
-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมงาน “ของขวัญปีใหม่ 57 และของรักของหวง ครั้งที่ 3”และการประกวด Mr.& Miss RMUTP 2014, Seeson Award 2014 ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม พ.ศ.2556
– นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการ”ประกวดสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง DNA แห่งความดี” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมงานปาฐกถา”กิจกรรมนิสิตนักศึกษากับการพัฒนาทักษะชีวิต” เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556
– คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนำทีมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
– งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่คุณวิชา จุ้ยชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
– ขอแสดงความยินดีกับคุณวิชา จุ้ยชุม เข้ารับพระราชทานปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน ซันโว แชมเปี้ยนชิพ 2013 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556
– งานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2556
– งานเกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556
– มัชฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันพฤหัสที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมงานเกษียณอายุราชการ มทร.พระนคร ประจำปี 2556 เมื่อวันพฤหัสที่ 12 กันยายน 2556
– คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วม”ความร่วมมือไทย-เยอรมัน ในการพัฒนาอาชีวศึกษา” เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556
– พิธีปิดการแข่งขันกิจกรรมกีฬาพระนครเกมส์ ประจำปี 2556 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556
– โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านระบบด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556
– โครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 12, 19, 26 มิถุนายน และ 10, 17 กรกฎาคม พ.ศ.2556
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ระดับคณะ ตามเกณฑ์ สมศ.รอบสาม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
– โครงการนิทรรศการผลงานวิชาการของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2556
– วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเทเวศร์ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2555
– พิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556
– โครงการฝึกอบรมการสอนระบบไฮดรอลิกส์และระบบนิวแมติกส์ การอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน พ.ศ.2556
– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตนวัตกรรมทางการสอนการควบคุมระบบอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน พ.ศ.2556
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วม “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2556
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556
– โครงการบริการวิชาการให้กับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน พ.ศ. 2556
– โครงการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2556
– นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้ารับการมอบเกียรติบัตรและรางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2556
– ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2556
– โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2556
– โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ สำหรับวิเคราะห์โครงสร้างและเขียนแบบ (Auto Cad) ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2556
– โครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2556
– โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2556
– โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2556
-ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลบทความทางวิชาการดีเด่น วันที่ 27-29 มีนาคม 2556
-โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมความเป็นไทยก่อนก้าวไกลสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 24 มีนาคม 2556
– โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนทำฝายชะลอน้ำ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่13-16 มีนาคม 2555
– การให้ความรู้งานประกันคุณภาพเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินภายใน (ปีการศึกษา 2555) และตรวจประเมินภายนอก (สมศ.รอบสาม) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วันที่ 20 มีนาคม 2556
– โครงการครูช่างร่วมใจพัฒนาการศึกษาไทยในชนบท ระหว่างวันที่ 22 – 25 มกราคม 2556
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมงานสัมมนาสร้างสรรค์พลเมืองประชาธิปไตยผ่านสื่อออนไลน์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
– งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
– โครงการดนตรีบำบัดและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 26 มกราคม 2556
– รพีพัฒน์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 14 – 18 มกราคม 2556
– ขอร่วมแสดงความยินดีแก่บุคคลดีเด่น ประจำปี 2555 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามทร.พระนคร ครบรอบ 8 ปี วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2556
– คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556
– การแข่งขันโครงการสัปดาห์วิชาการ “RMUT Teaching Academy 2013” ระหว่างวันที่ 14 – 17 มกราคม 2556