อบรมการจัดทำเว็บไซต์งานการจัดการความรู้

ศูนย์การจัดการความรู้ได้จัดอบรมการจัดทำเว็บไซต์ให้แก่ผู้ดูแลงานการจัดการความรู้ คณะ และสำนักต่าง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

หัวข้อ 2

  1. test
  2. test
    • test
    • test

โครงการการพัฒนาการบริหารจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการพัฒนาการบริหารความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ มี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ และ รองศาสตราจารย์ คันธรส แสนวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีการฝึกภาคปฏิบัติ”ชุมชนนักปฏิบัติ” ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ณ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และ อาจารย์อาคม สงเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตราร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559

โครงการพัฒนาการบริหารความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้

C_0054คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการพัฒนาการบริหารความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมี อ.สมชาย เหลืองสด รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ ผศ.ดวงแข สุขโข ผู้อำนวยการศูนย์กลางจัดการความรู้ มทร.พระนคร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ในหัวข้อ “กระบวนการจัดทำ KM ให้สำเร็จ” และฝึกภาคปฏิบัติ”ชุมชนนักปฏิบัติ” ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ อ.รุ่งโรจน์ แก้วศรีงาม อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ บึงฉวาก รีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2557

KM มทร.พระนคร จัดประกวดเว็บไซด์การจัดการความรู้


ศูนย์การจัดการความรู้ขอเชิญชวนคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการ ประกวดการจัดทำเว็บไซต์การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

ประกวดเว็บไซต์การจัดการความรู้ ประกอบด้วย 2 รางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ หน่วยงานสายวิชาการ (คณะ)
รางวัลชนะเลิศ หน่วยงานสายสนับสนุน
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด จาก KM menu และ KM link ที่มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (วิสัยทัศน์และแผน/คณะกรรมการ KM หน่วยงาน/การประเมินผล/กิจกรรม KM/ทะเบียนความรู้ (ตามรูปแบบของมทร.พระนคร) /คลังความรู้/ข้อมูลการประกันคุณภาพด้านการจัดการความรู้/KM Blog/KM Board ฯลฯ) ของปีงบประมาณ 2555 และปีที่ผ่านๆ มาตลอดจนการออกแบบและความโดดเด่นเฉพาะตัวของเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษ สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ KM ได้แก่

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
เจ้าของ KM Blog ที่มีการเผยแพร่องค์ความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 – 31 สิงหาคม 2555
ประกาศผลการประกวด วันที่ 15 กันยายน 2555
กำหนดการมอบรางวัล ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555

ชาวราชมงคลพระนครร่วมใจสร้างบรรยากาศการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้