อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
โดย คุณอรวี   บุนนาค และคุณยิ่งยศ   บุนนาค
วันที่ 12-13 มกราคม 2560
ณ ห้อง 603 ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 File PDF เอกสารอบรม :
เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 01
เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 02

อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โดย ผศ.ดร.เสนีย์   พวงยาณี , ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล และผศ.แก้วตา ขาวเหลือง
วันที่ 21-22 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 File PDF เอกสารอบรม : การประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีของครู

โครงการการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีของครู
โดย อาจารย์สุปัญญา   สิงห์กรณ์
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้อง 603 ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ   จำรัสจรุงผล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แก้วตา   ขาวเหลือง
ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 File PDF เอกสารอบรม : ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการการพัฒนาการบริหารจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการพัฒนาการบริหารความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ มี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ และ รองศาสตราจารย์ คันธรส แสนวงศ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีการฝึกภาคปฏิบัติ”ชุมชนนักปฏิบัติ” ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ณ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และ อาจารย์อาคม สงเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตราร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการบริหารจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้

โครงการพัฒนาการบริหารความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้
โดย รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ และ รองศาสตราจารย์ คันธรส แสนวงศ์
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559
ณ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

File PDF เอกสารอบรม : การจัดการความรู้ (KM)

_________________________________________

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างอาจารย์เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร และ
อาจารย์เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลยุคดิจิตอล

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลยุคดิจิตอล

โดย ผศ.ดร.จรัญ แสนราช และอาจารย์ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง Smart Classroom คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

File PDF เอกสารอบรม : การจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ

อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน (ระยะที่2)

โดย คุณศุทธีร์   ไชยวสุ

วันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ ห้อง Smart Classroom คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

File PDF เอกสารอบรม : เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการทำงานเป็นทีมและการร่วมวางแผนปฏิบัติราชการภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วันที่ 14–15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 

ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ โรงแรมโครานารี่ คอร์ทยาร์ด บูทีค จังหวัดนครราชสีมา

File PDF เอกสารอบรม : การทำงานเป็นทีม

อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน (ระยะที่1)

โดย ว่าที่ร้อยตรีต่อพงศ์ รามศิริ และดร.มนตรี บุญเรืองเศษ

วันที่ 5-6 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ ห้อง Smart Classroom คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

บันทึกเล่าเรื่อง : การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Window 10 โดย usb