อบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีของครู

โครงการการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีของครู
โดย อาจารย์สุปัญญา   สิงห์กรณ์
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้อง 603 ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม