อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โดย ผศ.ดร.เสนีย์   พวงยาณี , ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล และผศ.แก้วตา ขาวเหลือง
วันที่ 21-22 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 File PDF เอกสารอบรม : การประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม