อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
โดย คุณอรวี   บุนนาค และคุณยิ่งยศ   บุนนาค
วันที่ 12-13 มกราคม 2560
ณ ห้อง 603 ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 File PDF เอกสารอบรม :
เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 01
เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 02