ทะเบียนความรู้

ทะเบียนความรู้

ลำดับที่
(ที่/ปีงปม.)
เรื่องรูปแบบสถานที่จัดเก็บ
65การถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีของครูClip Videoคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
64
(23/2560)
ผลงานวิจัย เรื่อง The Development of Application Promotion Credit Card on Android Operation Systemเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
63
(22/2560)
การประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
62
(21/2560)
เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
61
(20/2560)
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
60
(19/2560)
การพัฒนาการบริหารความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้เอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
59
(18/2560)
ผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยกลวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อปรับปรุงการเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษาในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
58
(17/2560)
ผลงานวิจัย เรื่อง สภาพและปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
57
(16/2560)
ผลงานวิจัย เรื่อง Personal Financial Planing by using the Philosophy of Sufficiency Economyเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
56
(15/2560)
ผลงานวิจัย เรื่อง Speed Control Technique for Conveyor Using PSO based PID with Programmable Logic Controllerเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
55
(14/2560)
ผลงานวิจัย เรื่อง Design and Implementation of PSO Based LQR Control for Inverted Pendulum through PLCเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
54
(13/2560)
ผลงานวิจัย เรื่อง Combined Impact of BTI and Temperature Effect Inversion on Circuit Performanceเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
53
(12/2560)
ผลงานวิจัย เรื่อง Using Graphical User Interface of MatLab in Teaching Telecommunication Engineeringเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
52
(11/2560)
ผลงานวิจัย เรื่อง Factors Affecting Policy Implementation of Student Loan Funds, Case Studyเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
51
(10/2560)
ผลงานวิจัย เรื่อง Development of cement boards from coconut shell ash for energy and environment conservationเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
50
(9/2560)
ผลงานวิจัย เรื่อง ผนังไม้เทียมที่ทำจากต้นมันสำปะหลังเหลือทิ้งผสมซีเมนต์เอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
49
(8/2560)
ผลงานวิจัย เรื่อง NBTI in FinFET Circuits Under the Under the Temperature Effect Inversionเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
48
(7/2560)
ผลงานวิจัย เรื่อง Cyclist’s Knee Alignment Adjusting Aid Application Using Computer Visionเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
47
(6/2560)
ผลงานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ความล้าของหัวรีฟอร์มด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
46
(5/2560)
ผลงานวิจัย เรื่อง การส่งเสริมกระบวนการทำงานแบบสร้างสรรค์ของนักศึกษาวิชาชีพครูด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือบนสังคมออนไลน์เอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
45
(4/2560)
ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะสำหรับปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
44
(3/2560)
ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาความเที่ยงตรงของนาฬิกาดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
43
(2/2560)
ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
42
(1/2560)
ผลงานวิจัย เรื่อง Utilization of cassava trunk waste mixed with cement to particle board wall for thermal resistance in buildingเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
41
(19/2559)
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปต่างประเทศเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
40
(18/2559)
ผลงานวิจัย เรื่อง การใช้กาวฟีนอลผลิตแผ่นฝ้าเพดาน T-Bar จากต้นสบู่ดำเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
39
(17/2559)
ผลงานวิจัย เรื่อง ผนังคอมโพสิตสำหรับภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทยเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
38
(16/2559)
ผลงานวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายที่จำแนกผู้เรียนตามความถนัดทางการเรียนตามทฤษฎี 4 MAT โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีต้นไม้เอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
37
(15/2559)
ผลงานวิจัย เรื่อง Automate three-wheel rice seeding robot operating in dry paddy fieldsเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
36
(14/2559)
ผลงานวิจัย เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
35
(13/2559)
ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดสื่อประสมสำหรับการสอนการสื่อสารทางแสงเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
34
(12/2559)
การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลยุคดิจิตอลเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
33
(11/2559)
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
32
(10/2559)
การทำงานเป็นทีมเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
31
(9/2559)
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Window 10 โดย usbเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
30
(8/2559)
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
29
(7/2559)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ “CoP7 การพัฒนานักศึกษา”เอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
28
(6/2559)
การประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
27
(5/2559)
ผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้กับความเป็นครู สำหรับผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
26
(4/2559)
ผลงานวิจัย เรื่อง Development of Cement Boards with Ground Coffee for Environment Conservationเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
25
(3/2559)
ผลงานวิจัย เรื่อง Using Social Media-based Cooperative Learning to Enhance Pre-Service Teachers’ Computer Multimedia Instruction Performanceเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
24
(2/2559)
ผลงานวิจัย เรื่อง A Virtual Zoo-based Learning Approach to Improving Students’ Learning Performance and Attitudes in Chinese Language Courseเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
23
(1/2559)
ผลงานวิจัย เรื่อง การประยุกต์ระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือสาหรับการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงานของนักศึกษาสายช่างอุตสาหกรรมในระดับอุดมศึกษาเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
22
(5/2558)
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มุ่งสู่การประกันคุณภาพการศึกษาของอาเซียนเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
21
(4/2558)
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้องค์กรเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
20
(3/2558)
การสร้างผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ระดับชาติและนานาชาติเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
19
(2/2558)
การเพิ่มผลผลิตงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่เอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
18
(1/2558)
การตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการระดับนานาชาติเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
17
(5/2556)
การใช้Mind Mapในการทำงานเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
16
(4/2556)
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.พระนคร ครั้งที่ 6เอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
15
(3/2556)
แนวทางการพัฒนาวินัยนักศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
14
(2/2556)
การหาตำแหน่งของหุ่นยนต์อัตโนมัติในพื้นที่เปิดเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
13
(1/2556)
การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน-ระดับอุดมศึกษาเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
12
(2/2555)
การจัดทำแนวทางแก้ไขและแผนการพัฒนาปรับปรุงเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
11
(1/2555)
การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQFเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
10
(10/2554)
การจัดทำหลักสูตร มคอ.1-มคอ.6เอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
9
(9/2554)
หลักคิดในการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชาในตาราง Curriculum Mappingเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
8
(8/2554)
การประกันคุณภาพการศึกษาเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
7
(7/2554)
การพัฒนาอาชีวศึกษาในต่างประเทศเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
6
(6/2554)
การเสริมสร้างความรู้ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
5
(5/2554)
ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์เอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
4
(4/2554)
ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์เอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
3
(3/2554)
การใช้กากมะพร้าว ต้นข้าวโพดและเปลือกทุเรียนเป็นวัสดุประกอบชีวภาพทดแทนไม้ในแผ่นใยอัดความหนาแน่นปานกลางเอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
2
(2/2554)
ลักษณะการชนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุของรถโดยสารขนาดใหญ่เอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ
1
(1/2554)
การบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เอกสาร pdfคลังความรู้ เว็บไซต์ KM คณะฯ