คณะกรรมการ

pic-กรรมการ

คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเครือข่ายจัดการความรู้ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร